723 505 505  8:00 - 21:00
Regulamin "Konkurs 3x voucher na obrączki"

Regulamin "Konkurs 3x voucher na obrączki"

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj voucher na obrączki” i jest zwany dalej "Konkursem".

1.Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj voucher na obrączki” i jest zwany dalej "Konkursem"

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizatorem Konkursu jest Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski "Jubiler", z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Bukowa 17, kod pocztowy 21-100, NIP: 5381639835, zwany dalej „Organizatorem".

4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści.

6. Konkurs trwa od 04.07.2024 do 31.07.2024 do godziny 00:00 czasu polskiego. Wyniki zostaną ogłoszone bezpośrednio zwycięzcom w dniu 06.08.2024 za pomocą mediów społecznościowych.

7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu na stronie internetowej sklepu.

8. Wszelkie pytania prosimy składać pisemnie do Biura Obsługi Klienta na adres: [email protected] lub za pomocą chatu dostępnego na naszej stronie.

9. Warunki korzystania z konkursu:

a) Każdy klient zarówno kobieta jak i mężczyzna ma prawo do wzięcia udziału w konkursie.

b) Konkurs ważny jest od 04.07.2024 do 31.07.2024.

c) Aby wziąć udział w zabawie należy zarezerwować spotkanie przez dostępny na stronie kalendarz

d) Zostawić kreatywny komentarz w oznaczonym miejscu na naszym profilu na Facebooku/Instagramie, kończąc zdanie "Dla mojej ukochanej osoby, bym...".

e) Odwiedzić stacjonarnie jeden z salonów Classica bądź złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego.

f) Złożyć zamówienie na obrączki ślubne maksymalnie do 31.07.2024

g) Realizacja vouchera obowiązuje wyłącznie na jedno zamówienie pary obrączek

h) Konkurs obowiązuje dla wszystkich prób złota tj. 333, 585, 750 oraz powierzonego złota

i) Kwota bonu w przypadku wygranej zostanie odliczona od wartości całego zamówienia.

10. Postanowienia Końcowe:

a) Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego.

b) Każdy klient, który wyrazi chęć wzięcia udziału w konkursie, akceptuje warunki niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na publikację oraz udostępnienie swojego projektu na mediach społecznościowych bądź do użytku marketingowego.

c) Wygrywają trzy pary, spełniające w/w warunki regulaminu.

d) Voucher nie jest wymienny kwotowo

11. Organizator Konkursu powoła trzyosobową komisję konkursową. Komisja Konkursowa wybierze trzy osoby, które zdobędą główną nagrodę tj. voucher o wartości 1000zł na zakup obrączek ślubnych.

a) Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

b) Każdemu, kto weźmie udział w Konkursie i spełni warunki Regulaminu, przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

12. Po wyborze zwycięzców Konkursu Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którzy zostali nagrodzeni i ustali szczegóły zrealizowania nagrody.

13. Nagrodzeni Uczestnicy odpowiadają za podanie prawidłowych danych niezbędnych do umożliwienia zrealizowania wygranej w Konkursie. W szczególności Uczestnik ma obowiązek podania:

-   numer telefonu

-   adres e-mail

-   imię oraz nazwisko

14. Podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w pkt 14 regulaminu, powoduje utratę prawa do nagrody przez uczestników.

15. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. t.j. 2032 ze zm.)

16. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

17. Uczestnik biorącu udział w konkursie:

a) wyraża zgodę na udział w Konkursie oraz

b) udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnienie wizerunku w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. rozpowszechnieniem informacji na temat przebiegu i zakończenia Konkursu, a także tworzenia materiałów do celów marketingowych.

18. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

19. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z

a) Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f)), a jeśli Uczestnik zostanie Laureatem Konkursu – także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

20. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody.

21. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

22. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami mediów społecznościowych ani jego właścicielami czy administratorami.