723 505 505  8:00 - 21:00
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego, działającego pod adresem www.classicatouch.com

Zasada ochrony prywatności

1.     Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Łukasz Niewęgłowski „Jubiler”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 9/19, 21- 300 Radzyń Podlaski , NIP 538-163-98-35, REGON 030814245 z adresem do korespondencji: ul.Bukowa 17, 21-100 Lubartów, posiadający prawo do marki Classica oraz sklepu internetowego pod adresem www.classicatouch.com

Definicje:

1.     Administrator - to osoba lub podmiot odpowiedzialny za zarządzanie oraz egzekwowanie zasad i procedur dotyczących ochrony danych osobowych w ramach serwisu internetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

2.     Użytkownik – osoba fizyczna, klient który dokonuje rejestracji konta, zakupów, mogący złożyć reklamację, zwrot, otrzymujący od marki Classica informacje handlowe, marketingowe jak również prowadzący korespondencję z marką.

3.     Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w szczególności: imię, nazwisko, adres IP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, który został przekazany w trakcie rozmowy bądź rejestracji.

4.     Live Chat – usługa internetowa stosowana w sprzedaży i zdalnej obsłudze internautów w czasie rzeczywistym.

5.     Konfigurator – narzędzie za pomocą, którego Użytkownik projektuje obrączki ślubne

6.     Operator – osoba fizyczna, która udziela wszelkich informacji przy zdalnej obsłudze klienta.

7.     Odbiorca danych – podmioty działające na rzecz sklepu internetowego classicatouch.com lub podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów praw.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Niewęgłowski „Jubiler”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 9/19, 21- 300 Radzyń Podlaski , NIP 538-163-98-35, REGON 030814245 z adresem do korespondencji: ul.Bukowa 17, 21-100 Lubartów, posiadający prawo do marki CLASSICA Nieweglowski oraz sklepu internetowego pod adresem www.classicatouch.com

 1. Administrator z pełną odpowiedzialnością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Użytkowników oraz innych osób, których dane zgłosił Użytkownik, są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia.
 2. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi dostawy internetu platformie classicatouch.com oraz udostępniające serwer. Odbiorcami mogą być również organy wymiaru sprawiedliwości.

Podstawa, cel i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży lub udzielenie obsługi posprzedażowej.

Dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz ich rozwoju, dlatego Classica dokłada wszelkich starań, aby je odpowiednio zabezpieczyć w tym przetwarzać je jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.

RODZAJ USŁUGI KATEGORIE DANYCH
Rejestracja konta Użytkownika adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu
Zakupy on–line przez zarejestrowanych użytkowników /Zakupy on-line bez rejestracji imię i nazwisko, adres do korespondencji/wysyłki, adres e-mail, numer telefonu
Sprzedaż w salonach stacjonarnych imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
Kontakt oraz rezerwacja spotkania imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
Chat on-line dane podane przez Użytkownika w oknie chatu, dane dotyczące przeglądarki

Dodatkowo w celu dopasowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury, dostosowania zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa, jakości świadczonych przez serwis usług wykorzystywana jest przetwarzanie danych zapisanych w plikach cookies.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. rejestracji konta w serwisie, weryfikacja tożsamości Użytkownika związanej z bezpiecznym logowaniem – na podstawie akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. podjęcia za zgodą Użytkownika działań przed zawarciem umowy i realizacji usługi zawartej umowy kupna-sprzedaży, w tym do obsługi płatności, dostawy i informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) na podstawie akceptacji regulaminu sklepu internetowego classicatouch.com  
 3. dokonania zakupów on-line bez rejestracji konta Użytkownika, w tym również wykonanie płatności internetowej, przesyłanie informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) jego dostawa oraz obsługa procesu zwrotu, reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu sklepu internetowego.
 4. przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub poprzez wiadomość sms i/lub telefonicznie na wskazany nr telefonu, w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach marki Classica.
 5. komunikacji z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na wiadomości przesyłane w oknie chatu oraz za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” na www.classicatouch.com w oparciu o budowanie i rozwój relacji z Użytkownikami.
 6. dostosowania i rozwoju funkcjonalności stron, w tym zastosowanej zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwisy usług.
 7. ochrony interesów Użytkowników, rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych problemów, związanych z administracją, serwerami (adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych). Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji pozwalających na m.in. określenie regionu, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języka interfejsu serwisu oraz pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 8. rozpatrzenia i realizacje reklamacji, bądź innego zgłoszenia Klienta (np. w związku z planowanymi zakupami towaru lub zakupionym towarem) odbywa się na podstawie realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 9. Przetwarzane dane mogą obejmować: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na administratorze, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa dla realizacji ewentualnych roszczeń z tego tytułu.
 10. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym Użytkownikom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem serwisów www.classicatouch.com a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia, obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby wykonania umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane przez 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.
 4. Zakupy dokonane on-line, które nie zostaną opłacone w ciągu 48h od dnia złożenia zamówienia zostaną anulowane, natomiast dane osobowe pozostawione podczas składania zamówienia przetwarzane będą przez cały okres w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe osób, które kontaktowały się przez formularz kontaktowy dostępny na www.classicatouch.com będą przetwarzane przez okres roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wysłanie treści wiadomości.
 6. Dane pozyskane w czasie komunikacji z Użytkownikiem poprzez Live Chat będą przetwarzane do momentu zakończenia sesji chatu/archiwizowane w celu wykazania przebiegu rozmowy w przyszłości.
 7. Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody.
 8. Dane zbierane na potrzeby dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony www.classicatouch.com będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu ich zdezaktualizowania.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia jak również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do usunięcia przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
 2. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych.

 Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

 1. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane Odbiorcom danych którzy są dostawcami usług, realizującymi określone zadania w imieniu marki Classica. Są to m.in. podmioty, które dostarczają:
 3. usługi związane z technologią (np. wsparcie Strony Internetowej),
 4. przetwarzanie płatności w sklepie internetowym,
 5. usługi kurierskie.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. PayU S.A. staje się ich odrębnych administratorem i przetwarza we własnych celach.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.

 Polityka cookies

 1. Administrator danych automatycznie zbiera informacje zawarte w plikach cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, takie jak m.in. data połączenia z serwisem oraz adres IP urządzenia, przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, tablecie lub smartfonie) osób korzystających ze strony www.classicatouch.com
 2. Celem cookies jest:
 3. dostosowanie zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkownika,
 4. optymalizacja korzystania ze stron,
 5. tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności stron, ich struktury i zawartości,
 6. zapewnienie bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymanie sesji Użytkownika Serwisów po zalogowaniu i rozpoznanie Użytkownika korzystającego przy kolejnej sesji,
 7. ułatwienie przeglądania zasobów stron internetowych przy kolejnych wizytach,
 8. wyświetlania reklamy behawioralnej mającej dostarczać Użytkownikom treści reklamowej dostosowanej do ich zainteresowań lub profili, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami Serwisów.

Pliki cookie stron trzecich są używane do kierowania reklam i reklamy behawioralnej. Dodając znaczniki do strony, reklamodawcy mogą śledzić Użytkownika w sieci, gdy odwiedza on różne strony internetowe. Pozwala to reklamodawcom na stworzenie profilu Użytkownika na podstawie jego nawyków wyszukiwania, dzięki czemu mogą oni dostarczać bardziej odpowiednie treści.

 1. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi Classica wykorzystuje 3 rodzaje plików cookies:
 2. Niezbędne - absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać. Przechowywane na urządzeniu 1 dzień.
 3. Analityczne - zwane statystycznymi - zbierają informacje o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i jak się z niej korzysta. Te zagregowane i anonimowe informacje służą do ulepszania zawartości i wydajności strony – bez zgody nie jest to możliwe. Przechowywane na urządzeniu do 2 lat.
 4. Reklamowe - zwane też marketingowymi - pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do profilu Użytkownika odwiedzającego stronę. Na podstawie historii przeglądania budowane są profile, które udostępniane są partnerom reklamowym, aby spersonalizowane reklamy wyświetlały się na innych stronach. Przechowywane są przez okres 1 roku.
 1. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika:
 2. Sesyjne - tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej classicatouch.com – są one obowiązkowe dla poprawnego działania wybranych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości serwisu,
 3. Stałe - wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla Użytkownika, nie są kasowane po zamknięciu i są przechowywane na urządzeniu Użytkownika między sesjami. Służą m.in. do zapamiętywania preferencji Użytkownika podczas korzystania ze strony lub do wyświetlania spersonalizowanych reklam.
 1. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 2. Usuwanie plików "cookies" - standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonalności strony internetowej

Google Analytics

Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w wielu krajach na świecie. Więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Jeśli Użytkownik chce wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi, może skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Polityka prywatności i cookies może ulec zmianie ze względu na:

 • obowiązek wprowadzenia zmian,
 • zmianę przepisów prawa,
 • zakres stosowanych przez serwis plików cookie.