Koszyk

Koszyk jest pusty.

Łącznie do zapłaty

0,00 zł

Kliknij i zarezerwuj bezpłatne spotkanie w salonie
723 505 505  Pn.-Pt. 8:00 - 16:00

Classica

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLASSICATOUCH.COM

Z dnia 28.05.2021 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania Sklepu Internetowego CLASSICA działającego pod adresem:

www.classicatouch.com oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 punkt 5. 

Definicje:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 16 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, a także przedsiębiorca na prawach konsumenta.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie Internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie Internetowym zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca pod adresem www.classicatouch.com.

Newsletter – informacja handlowa dotycząca www.classicatouch.com w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych. umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary.

Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

Produkt skonfigurowany – za pomocą konfiguratora 3D dostępnego na stronie www.classicatouch.com

Produkt personalizowany - produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji klienta, zaprojektowany z umieszczonym grawerem lub z jednym z 4 elementów personalizacji tj. Dotyk, Serce, Słowa, Pióro.

Produkt specjalny - produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji klienta.

Użytkownik – podmiot, który założył konto w Sklepie Internetowym.Jubiler Niewęgłowski/Sprzedawca– Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski „Jubiler”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 9/19, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP: 538-163-98-35, REGON 030814245 z adresem do korespondencji: ul. Bukowa 17, 21-100 Lubartów, posiadający prawa do marki CLASSICA oraz Sklepu Internetowego pod adresem www.classicatouch.com.

Obrączki Ślubne 48h Ekspressowe – złoty wyrób w formie półfabrykatu w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo pobiercze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1365) wysyłany do Klienta w ciągu 48 h, w celu weryfikacji oczekiwań Klienta względem wyrobu i dokonania przymiarek.

§ 1 .Postanowienia ogólne dotyczące sklepu WWW.CLASSICATOUCH.COM.PL 

1.   Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod nazwą www.classicatouch.com oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa § 3.

2.  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)

3.   Sklep Internetowy, działający pod adresem www.classicatouch.com prowadzi Łukasz Niewęgłowskiego prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski „Jubiler”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 9/19, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP: 538-163-98-35, REGON 030814245 z adresem do korespondencji: ul. Bukowa 17, 21-100 Lubartów.

4.   We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a. pocztą pod adresem: J. NIEWĘGŁOWSKI ul. Bukowa 17, 21-100 Lubartów.

b. telefonicznie pod numerem telefonu: 723 505 505.

c. za pośrednictwem e-mail: [email protected]

5.    Infolinia sklepu Internetowego CLASSICA dostępna jest pod numerem telefonu: 723 505 505, czynna jest od pn. do pt. w godzinach 9:00-17:00.

6.    Klient ma możliwość rezerwacji spotkania w salonie lub on-line za pośrednictwem kalendarza dostępnego na stronie www.classicatouch.com.

7.    Akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim zasad stanowi warunek skorzystania ze Sklepu Internetowego CLASSICA,

8.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.     zasady dokonywania rejestracji w Sklepie Internetowym

b.    zasady korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego

c.     warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego

d.    zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

§ 2. Oferta sklepu internetowego 

1.    Sprzedaż towarów będących w ofercie sklepu internetowego jest prowadzona za pośrednictwem strony www.classicatouch.com.

2.    Wszelkie informacje o Towarach umieszczone w Sklepie Internetowym, w szczególności opisy, parametry, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) (dalej: k.c.), zgodnie z warunkami Regulaminu.

3.    Dokonując zakupu należy uwzględnić, że Towary będące w ofercie Sklepu Internetowego należą do wyrobów jubilerskich posiadających specyficzne właściwości.

4.    Towary są niepowtarzalne i mogą różnić się w stopniu minimalnym od innych egzemplarzy. Różnice w wyglądzie Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym mogą wynikać w szczególności ze specyfik sprzętu komputerowego oraz z każdego innego urządzenia z którego korzysta Klient. Nie stanowi to podstawy do reklamacji Towaru.

5.    Produkt skonfigurowany, może odbiegać od projektu tego produktu, wykonanego za pomocą konfiguratora 3D dostępnego na stronie www.classicatouh.com,

6.    Ceny w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich. Cena Towaru podana w opisie Towaru jest ceną brutto. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostawy Towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

7.    Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Jubiler Niewęgłowski.

8.    Klient może korzystać z rabatów na zasadach opisanych na www.classicatouch.com. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Towarów, które nie zostały wyłączone z podlegania danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Towar. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia. 

 § 3. Rejestracja w sklepie internetowym.

1.  Status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskiwany jest po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez podanie loginu, hasła, adresu e-mail oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowanie regulaminu. Klient może podać numer telefonu, co nie stanowi warunku koniecznego do dokonania rejestracji.

2.  Dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym zawartej na czas nieoznaczony.

3.  Logowania do Sklepu Internetowego następuje przy użyciu loginu i hasła.

4.  Klient uzyskuje dostęp do konta klienta z chwilą rejestracji w Sklepie Internetowym. Umożliwienie składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym następuje po uzupełnieniu niezbędnych danych. Klient ma możliwość modyfikacji danych oraz ich usunięcia.

5.  Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach www.classicatouch.com.pl. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.

6.  Obowiązkiem każdego Klienta jest przechowywanie danych niezbędnych do rejestracji w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

7.  Do korzystania ze sklepu CLASSICA konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.

8.  Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawny, zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

9.   Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.classicatouh.com, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres: J. NIEWĘGŁOWSKI ul. Bukowa 17, 21-100 Lubartów. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

10.  Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: J. NIEWĘGŁOWSKI ul. Bukowa 17, 21-100 Lubartów.Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej w przypadku gdy Klient obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. 

11. Sprzedawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Klienta adres e-mail, na adres zwrotny lub w inny sposób o ile to zostanie wyraźnie wskazane przez Klienta.

§ 4 Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1.    Zamówienia można składać jedynie za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem www.classicatouch.com. Klient dokonuje wyboru Towarów poprzez dodanie wybranych Towarów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Towarów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Towarów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

2.    Zamówienia są składane:

a. za pośrednictwem zarejestrowanego zgodnie z § 3 konta klienta;

b. z wyłączeniem procedury rejestracji – poprzez poprawne wypełnienie wszystkich danych oznaczonych jako wymagane w formularzu zamówienia.

3.    Wysyłając zamówienie Klient składa ofertę kupna Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4.    Po złożeniu zamówienia, Klient wybiera metodę płatności a następnie otrzymuje automatyczną informację zwrotną potwierdzającą złożenie zamówienia i potwierdzającą możliwość zrealizowania zamówienia wraz ze wskazaniem numeru zamówienia generowanego przez system obsługujący Sklep Internetowy. Po dokonaniu wyboru Towarów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sklepem Internetowym oraz przed przekazaniem Towarów przewoźnikowi w celu ich dostarczenia.

5.    Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia i możliwości realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy (przyjęcia oferty Klienta). Sklep Internetowy potwierdza możliwość realizacji zamówienia poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.    Zapłata za Towar następuje dopiero po potwierdzeniu przez Sklep Internetowy możliwości realizacji zamówienia.

7.    Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

8.    Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

9.    Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. Weryfikacja może nastąpić w szczególności w przypadku zamówień na obrączki o wartości przekraczającej 10.000 zł.

10. Jeśli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Towar nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sklepu Internetowego, bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sklep Internetowy niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta,

11. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na publikację projektu stworzonego w związku z jego zamówieniem do celów marketingowych,

12. Składając zamówienie na produkt personalizowany klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych będących przedmiotem personalizacji tj. Ton głosu, puls serca, odcisk linii papilarnych.

13. Zgoda klienta wskazana ust. 12 jest warunkiem koniecznym przyjęcia i realizacji zamówienia w przypadku produktów personalizowanych.

§ 5. Płatność i dostawa towaru

1.  W Sklepie Internetowym dostępne są następujące formy płatności:

a) płatność kartą kredytową poprzez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą payU.

b) płatność przelewem elektronicznym poprzez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą payU.

c) płatność na wskazany rachunek bankowy;

2.  W przypadku wyboru płatność wskazanych w ustępie 1 punkt a), b) lub c) Klient po otrzymaniu potwierdzenia drogą elektroniczną o możliwości realizacji zamówienia uiszcza kwotę wskazaną w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez J. Niewęgłowski.

4.  Towar może być dostarczony do Klienta przez firmę kurierską lub do odebrania osobiście w jednym z poniższych Salonów J. Niewęgłowski:

a) Centrum Obrączek i Pierścionków, ul. 3 Maja 2, Rzeszów

b) Centrum Obrączek i Pierścionków, ul. Zamojska 12, Lublin

c) Centrum Obrączek i Pierścionków, al. Korfantego 2, Katowice

d) Centrum Obrączek i Pierścionków ul. Paderewskiego 8, Poznań

e) Centrum Obrączek i Pierścionków, ul. Długa 29, Kraków

f) Centrum Obrączek i Pierścionków, ul. Chocimska 17, Warszawa

g) Jubiler Niewęgłowski, ul. Ostrowiecka 18, Radzyń Podlaski

h) LARU Salon Jubilerski, ul. Świętojańska 43, Gdynia 

5.  Dostawy Towaru dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z regulaminami świadczenia usług na jakich dany przewoźnik realizuje dostawę dostępna jest na stronach www.classicatouch.com. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Wysyłka Towarów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, dla których Sprzedawca wskazał i określił odrębny koszt dostawy. Sprzedawca, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać Towary także do innych krajów.

6. Koszt dostawy na terenie Polski pokrywa Sklep Internetowy.

7. Koszt paczki zagranicznej pokrywa Kupujący po uprzednim poinformowaniu go o kosztach przesyłki.

8.  Wybierając opcję odbioru osobistego dostępne są tylko formy płatności wskazane w ustępie 1 punkt a), b) i c).

9. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Towar nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

10. Przy odbiorze przesyłki niezależnie od wybranej formy odbioru Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia jej zawartości i ewentualnego zwrotu.

11. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.  

§ 6. Termin realizacji zamówienia

1.    Czas wysyłki zamówionych Towarów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Towarów w ramach jednego Zamówienia, a Towary te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Towarów.

2.    W przypadku Towarów wykonywanych na zamówienie lub sprowadzanych na zamówienie J. Niewęgłowski zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówienia po wcześniejszym poinformowaniu Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3.    Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty lub zadatku. Wyjątkiem jest zamówienie z OBRĄCZKAMI PRÓBNYMI, czas realizacji liczony jest od dnia potwierdzenia wybranego rozmiaru.

4.    Ze względu na skrócony czas realizacji przesyłek EKSPRESOWYCH (Obrączki Ślubne 48h), produkty nie posiadają znaku nadanego przez Urząd Probierczy.

5.    Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Towaru bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę.

6.    Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Towaru. 

§ 7. Odstąpienie od umowy 

1.    Niniejszy paragraf dotyczy Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta 

2.    Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego wydania Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż kurier, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku zamówień obejmujących więcej niż jeden Towar, Klient zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych Towarów. Jeżeli Towar został sprzedawany jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

3.    Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Towar od klienta. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4.    Zwracany towar powinien być dostarczony na adres korespondencyjny Sprzedawcy w postaci nienaruszonej, zapakowany w oryginalne opakowanie, nieposiadające oznak użytkowania, wraz z załączonym dowodem zakupu.

5.    Odstępując od umowy sprzedaży Towaru, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy i może posłużyć się w tym celu formularzem odstąpienia od umowy przesłanym drogą elektroniczną. Złożenie odstąpienia przy użyciu formularza nie jest obowiązkowe.

6.    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Towaru (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru.

7.    W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Towaru z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.

8.    Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę zakupu za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówionych Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

9.    Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedawca odeśle Klientowi zwrócony Towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

10. Koszt wysyłki do 14 dni pokrywa Sprzedawca, po upływie tego czasu koszt pokrywa Klienta.

11. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje również konsumentowi w przypadku produktów personalizowanych, produktów specjalnych oraz w przypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów: 

a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

c.    zawieranych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, gdy zawarta umowa bezpośrednio związana jest z działalnością gospodarczą i ma charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

12. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22, poz. 271 – do umów zawartych do dnia 25 grudnia 2014 roku, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)– do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku.14. Zwracany Towar należy przesyłać na adres Sprzedawcy z dopiskiem „ODSTĄPIENIE”. 

§ 8. Zwrot towaru

1. Sprzedawca umożliwia Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zwrot towaru bez podawania przyczyny.

2. Zwrot towaru dotyczy: obrączek klasycznych niepersonalizowanych, obrączek klasycznych personalizowanych, obrączek skonfigurowanych oraz pierścionków zaręczynowych zakupionych w sklepie internetowym www.classicatouch.com.

3. Termin zwrotu w przypadku obrączek klasycznych niepersonalizowanych oraz niepersonalizowanych pierścionków wynosi 100 dni od daty zakupu, Klient otrzymuje zwrot 100 % ceny zapłaconej za towar podlegający zwrotowi,

4. Termin zwrotu w przypadku obrączek klasycznych personalizowanych i obrączek skonfigurowanych, a także pierścionków zaręczynowych wynosi 14 dni, Klient otrzymuje zwrot 100 % wartości ceny zapłaconej za towar podlegający zwrotowi,

5. Zgłoszenie zwrotu następuje za pomocą kontaktu telefonicznego - 723 505 505, bądź za pośrednictwem adresu e-mail - [email protected].

6. Zwracany towar musi być w postaci nienaruszonej, zapakowany w oryginalne opakowanie, nieposiadający oznak użytkowania z dołączoną metką oraz dowodem zakupu.

7. Klient po zgłoszeniu, dokonuje zwrotu towaru. Koszt wysyłki do 14 dni zostaje po stronie Sprzedawcy, po tym czasie koszt pokrywa Klient.

8. Klient w celu dokonania zwrotu przesyła towar podlegający zwrotowi na adres: Jubiler Niewęgłowski, ul. Bukowa 17, 21-100 Lubartów.

9. Po otrzymaniu zawrotu produkt ocenia dział jakości potwierdzający brak śladów użytkowania

10. Po pozytywnym rozpatrzeniu, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych, od dnia doręczenia towaru w takiej samej formie jak została dokonana płatności z tytułu zakupu.

11. W przypadku widocznych śladów użytkowania, zwrot należności wyniesie 70% wartości zamówienia produktu.

a) wartość 70% zostanie odjęta od końcowej kwoty zakupu, również z uwzględnieniem wykorzystanego rabatu.

12. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem

13. Zwroty do transakcji wykonywanych za pośrednictwem „rat PayU” są możliwe do 14 dni, licząc je od dnia otrzymania produktu.

§ 9. Reklamacje 

1.    Klient, ma prawo złożyć reklamację, zgodnie z wystawioną przez producenta towaru gwarancją lub obowiązującymi przepisami prawa jeżeli kupiony towar posiada wady.

2.    Reklamacja składana jest drogą elektroniczną na adres [email protected]

3.    Reklamowany Towar musi być zapakowany w odpowiednie opakowanie, uniemożliwiające jego uszkodzenie. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć dowód zakupu oraz niezbędne dokumenty otrzymane podczas zakupu.

4.    Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamacje o uzupełnienie danych lub informacji we wskazanym zakresie, jeżeli dane uzyskane przez Sprzedawcę będą nieprecyzyjne, lub niepełne.

5.    Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

6.    Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktów. Ścieralność matów oraz fakturek nie jest podstawą do składania reklamacji.

7.    Gdy wymiana bądź naprawa Towaru okaże się możliwa, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot należności, koszt za zakupiony przez Klienta Towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedawcę zwrotu tego Towaru.

8.    Sprzedawca pokrywa koszt wysyłki reklamowanego towaru do 14 dni, po tym czasie koszt leży po stronie Klienta.

9.    Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Sprzedawcy dotyczącej złożonej reklamacji do Kierownika Działu Obsługi Klienta Sklepu Internetowego CLASSICA. Odwołanie należy złożyć w sposób tożsamy z reklamacją.

11. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Towar. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Towaru z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach, jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji, w stosunku do której następuje zwrot ceny. 

§ 10. Gwarancja

1.    Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego objęte są wieczystą gwarancją Sprzedawcy. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta płynących z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2.    Gwarantem jest Jubiler Niewęgłowski /Sprzedawca– Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski „Jubiler”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 9/19, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP: 538-163-98-35, REGON 030814245 z adresem do korespondencji: ul. Bukowa 17, 21-100 Lubartów.

3.    Określenie „wieczysta” dotyczy okresu w którym wyroby jubilerskie istnieją w pierwotnej formie, tj. w formie w jakiej zostały nabyte w sklepie Internetowym CLASSICA. Jakiekolwiek modyfikacje formy powodują utratę gwarancji.

4.    Gwarancja obejmuje wady diamentów w postaci rozdrobnienia, ułamania oraz utrącenia, tylko w przypadku oryginalnego położenia diamentu.

5.    Gwarancja wieczysta nie obejmuje sytuacji związanych z kradzieżą, zniknięciem lub utratą diamentu, a także jego celowym uszkodzeniem.

6.    Wykonywanie jakichkolwiek prac przy biżuterii z wyłączeniem napraw w serwisie jubilerskim produktów CLASSICA, powoduje utratę gwarancji.

7.     Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca poinformuje, czy gwarancję uznaje lub czy zachodzi potrzeba zbadania towaru. Jeśli koniecznym jest zbadanie towaru Sprzedawca przyśle kuriera. Koszt kuriera ponosi Sprzedawca, chyba że gwarancja okaże się niezasadna. Termin rozpoznania gwarancji wynosi 14 dni roboczych.

8.     Gwarancja wieczysta jest ważna tylko wraz z certyfikatem jakości, który jest dołączony do każdego wyrobu.

9.    Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktów. Ścieralność matów oraz fakturek nie jest podstawą do korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji. 

§ 11. Serwis

1.    Sprzedawca prowadzi serwis jubilerski produktów, które zostały nabyte przez Konsumenta w sklepie internetowym CLASSICA.

2.    Nieodpłatny serwis jubilerski podlega wyłącznie na:Odnawianiu czarnego i białego rodu – możliwość korzystania z usług serwisu dożywotnio.Powiększaniu i pomniejszaniu obrączek klasycznych personalizowanych do 3 rozmiarów,Powiększaniu i pomniejszaniu obrączek kolorowych oraz ozdobnych do 2 rozmiarów, Korekcie obrączek wielokamieniowych do 1 rozmiaru,Powiększaniu i pomniejszanie pierścionków z brylantami- nieodpłatny serwis obejmuje jedną korektę, kolejne będą podlegały dodatkowej opłacie ustalonej indywidualnie.

3.    Pozostałe usługi serwisu jubilerskiego, niewymienione w ust. 2 mają charakter odpłatny.

4.    Zgłoszenie usługi serwisowej następuje za pomocą wiadomości wysłanej na adres [email protected]

5.    Klient po wypełnieniu formularza i przesłaniu zdjęć produktu zostaje poinformowany możliwości naprawy i kosztach serwisowych oraz terminie realizacji. Zobowiązany jest uiścić kwotę za usługę i przesłać biżuterię na adres: Jubiler Niewęgłowski, ul. Bukowa 17, 21-100 Lubartów.

6.    Poniesienie kosztów wysyłki biżuterii do serwisu leży po stronie Konsumenta.

7.    Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

8.    Usługa serwisowa może zostać zgłoszona również w sieci salonów CLASSICA.  

§ 12. Usługa Sprzedaży Obrączek Ślubnych 48h Ekspressowych

1.    Sprzedawca umożliwia Klientowi zakup w pełni spersonalizowanych Obrączek Ślubnych 48h Ekspressowych tj. z szybką wysyłką w ciągu 48 h.

2.    W przypadku wyboru usługi Obrączek Ślubnych 48h Ekspressowych, Klient otrzymuje wersję testową produktu, celem zatwierdzenia przygotowanego rozmiaru.

3.    W celu uzyskania Obrączek Ślubnych 48h Ekspressowych w formie ostatecznego produktu, Klient powinien odesłać otrzymany półfabrykat do Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania, celem nabicia odpowiedniej próby.

4.    Próba zostanie wykonana na przesłanych przez Klienta Obrączek Ślubnych 48h Ekspressowych w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. Koszty wysyłki ponosi Sprzedawca.

§ 13. Newsletter

1.    Klient może zlecić Jubiler Niewęgłowski przesyłanie na wskazany przez siebie adres email informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego

2.    Klient składając zlecenie Newslettera jednocześnie zapewnia, że jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

3.    Klient może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera Sklepu Internetowego. 

§ 14. Dana osobowe i polityka prywatności

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego jest Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski „Jubiler”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 9/19, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP: 538-163-98-35, REGON 030814245 z adresem do korespondencji: ul. Bukowa 17, 21-100 Lubartów.

2.    Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.    Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu, którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się tutaj. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

§ 15. Pliki cookies

1.    Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

2.    Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki lub zrezygnować z korzystania ze Sklepu Internetowego.

3.    Pliki cookies stanowią pliki zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub telefonie Użytkownika, podczas gdy odwiedzania różnych stron w Internecie.

4.    Pliki cookies zawierają nazwy stron internetowych, z których pochodzą, „długość życia” tych plików (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

5.    Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zablokuje używane przez www.classicatouch.com ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Sklepu Internetowego www.classicatouch.com na przykład Użytkownik może nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Sklepu Internetowego bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

§ 16. Prawa własności intelektualnej

1.    Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Korzystając ze Sklepu Internetowego Użytkownik nie nabywa praw do utworów, zapisów video, a także bazy danych i układu strony Sklepu Internetowego www.classicatouch.com

3.    Prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

4.    Użytkownik nie ma prawa do wykonywania autorskich praw zależnych portalu www.classicatouch.com oraz treści w nim zawartych.

5.    Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Sprzedawcy i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) Niedotrzymanie tego punktu regulaminu oznacza świadome łamanie prawa przez Użytkownika. 

§ 17. Postanowienia końcowe

1.    Treść Regulaminu jest dostępna dla wszystkich Klientów w siedzibie J. Niewęgłowski oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.classicatouch.com

2.    Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

3.    Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu Internetowego.

4.    Kupujący nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.

5.    W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa, pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

6.    Sprzedaż towarów w Sklepie Internetowym, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

7.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd właściwy w Lublinie.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.