723 505 505  8:00 - 21:00
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLASSICATOUCH.COM

Regulamin z dnia 10.04.2024 określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod nazwą www.classicatouch.com oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 – Definicje

1.     Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1)    Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady sprzedaży oraz warunki świadczenia usług nieodpłatnych przez Sprzedawcę.

2)    Sprzedawca  –  Pan Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalnośc gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski „Jubiler”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 9/19, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP: 538-163-98-35, REGON 030814245 z adresem do korespondencji: ul. Bukowa 17, 21-100 Lubartów: +48 723 505 505, mail: [email protected], będący właścicielem Sklepu.

3)    Sklep internetowy/Sklep – strona internetowa działająca pod domeną www.classicatouch.com, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową oraz świadczy usługi nieodpłatne.

4)    Klient – osoba fizyczna lub prawna, w tym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, która korzysta ze strony Sklepu Internetowego, w tym osoba, dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6)    Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

7)    Konto – administrowany przez Sprzedawcę panel Klienta, na którym utrzymywane są informacje dotyczące Klienta, w tym w szczególności historia jego zamówień.

8)    Rejestracja – procedura zakładania Konta.

9)    Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sklepem, na warunkach określonych w Regulaminie, dotyczącą towarów dostępnych w Sklepie internetowym.

10) Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11) Obrączki Ślubne 48h  – złoty wyrób w formie półfabrykatu w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo Probiercze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1365) wytworzony w ciągu 48h i wysłany do Klienta, w celu weryfikacji oczekiwań Klienta względem wyrobu i dokonania przymiarek.

§2 – Wymogi techniczne

1.     Możliwość korzystania ze Sklepu wiąże się z koniecznością posiadania dostępu do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowanej i zaktualizowanej wersji przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

2.     Sklep korzysta z plików cookies tj. niewielkich plików tekstowych przechowywanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika.  Zmian w zakresie ustawień plików cookies można dokonać w przeglądarce lub bezpośrednio w pop’upie dotyczącym plików cookies, który pojawia się po wejściu na Sklep internetowy, po raz pierwszy i po każdym wyczyszczeniu historii przeglądania i plików cookies.

3.     W przypadku problemów dotyczących działania Sklepu internetowego, w tym poszczególnych jego funkcjonalności, Klienci mogą skorzystać z pomocy techniczne. W tym celu należy wysłać maila na adres:  [email protected].

4.     Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione jest korzystanie z usług w sposób bezprawny, zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń zakłócajacych funkcjowanie sklepu.  

§3 – Rejestracja

1.     Sklep daje Klientom możliwość założenia Konta, na którym Klienci mogą w szczególności aktualizować swoje dane, dokonać zmiany hasła, jak również przeglądać swoje zamówienia.

2.     Rejestracja możliwa jest również poza procesem zakupowym.

3.     Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym podać należy dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaznaczeniu checkboxa dotyczącego zapoznania się z Regulaminem.

4.     W wyniku Rejestracji zostaje utworzone dla Klienta Konto. Klient otrzymuje maila z potwierdzeniem utworzenia Konta.

5.     Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatną usługę w postaci utrzymania Konta Klienta. Do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej. Umowa o utrzymanie Konta zawarta jest na czas nieokreślony. Klient w każdym czasie i bez podawania przyczyn może wypowiedzieć tę umowę, poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub żądanie usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług utrzymania Konta w Sklepie Internetowym. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy wysłać e-mail na adres: :  [email protected].W sytuacji, gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte, chyba, że pojawi się inna podstawa dalszego przetwarzania danych Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany.

6.     Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.

7.     Zabronione jest korzystanie przez Klientów z kont innych Klientów oraz udostępnianie swojego Konta innym Klientom.

     §4 Usługa Sprzedaży Obrączek Ślubnych 48h

1.   Sprzedawca umożliwia Klientowi zakup Obrączek Ślubnych 48h tj. z szybką realizacją wykonania obrączek przez pracownię Classica tj.48h, należy doliczyć czas dostawy do klienta wybranym rodzajem wysyłki.

2.     Ze względu na skrócony czas realizacji przesyłek Obrączek Ślubnych 48h, produkty nie posiadają znaku nadanego przez Urząd Probierczy.

3.              W celu uzyskania Obrączek Ślubnych 48h w formie ostatecznego produktu, Klient powinien odesłać otrzymany półfabrykat do Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania, celem nabicia odpowiedniej próby. 

4.     Próba zostanie wykonana na przesłanych przez Klienta Obrączek Ślubnych 48h w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

5.     Koszty wysyłki ponosi Sprzedawca.

6.  Gwarancja wykonania jednej korekty obrączek przed ślubem, aby zagwarantować idealne dopasowania. Kolejne zmiany rozmiarów po ślubie według zasad wieczystej gwarancji.

      §5 Usługa Sprzedaży Obrączek Ślubnych

1. Gwarancja wykonania jednej korekty obrączek przed ślubem (darmowa), aby zagwarantować idealne dopasowania. Kolejne zmiany rozmiarów po ślubie według zasad wieczystej gwarancji.

2. Korekta obrączki z kamieniami - pierwsza przed ślubem darmowa, kolejne według cennika usług jubilerskich.

     §6 – Zamówienia – składanie i realizacja zamówień

1.     Zamówienia w Sklepie można składać 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.     Zamówienia w Sklepie można składać również nie posiadając Konta.

3.     Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

4.     Sprzedaż towarów w Sklepie internetowym odbywa się w następujących walutach: złoty polski.

5.     Zamówienia realizowane są, co do zasady, na terenie Rzeczypospilitej Polskiej, dostawa poza terytorium RP odbywa się po uprzednim indywidualnym ustaleniu warunków takiej dostawy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

6.     Ceny podane w procesie zakupowym są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT, ale nie uwzględniają cen dostawy. Do ceny zamówionych towarów doliczany jest ewentualny koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w procesie składania zamówienia i dodawany do ceny towarów na końcu zamówienia. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: cena towarów oraz koszty dostarczenia towarów.

7.     Co do zasady koszt dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Sprzedawca, natomiast koszt dostawy zamówień poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej  pokrywa Klient po uprzednim poinformowaniu go o kosztach dostawy.

8.     W przypadku dostawy do państwa spoza Unii Europejskiej Klient może być zobowiązany do uiszczenia ceł importowych i podatków, które są nakładane po dotarciu przesyłki do wskazanego punktu przeznaczenia. Klient będzie wówczas zobowiązany do poniesienia wszelkie dodatkowych kosztów odprawy celnej niezależnych od Sprzedawcy. Klient musi mieć na uwadze, że zasady polityki celnej obowiązujące w poszczególnych krajach mogą się znacznie różnić. W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym informacji dotyczących kwestii formalnych, Klient powinien skontaktować się ze swoim miejscowym urzędem celnym. Ponadto, Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich formalności prawnych obowiązujących w kraju, do którego dostarczane jest zamówienia. Przesyłki transgraniczne mogą być otwierane i kontrolowane przez organy celne.

9.     Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka specyfikując poszczególne właściwości danego towaru, w tym między innymi rozmiar, kolor kruszcu, rodzaj kamienia, masę kamienia, wysokość soczewki lub inne parametry. Klient ma również możliwość dodania graweru.

10.  W razie nieznajmości rozmiaru Klient mam możliwość zaznaczenia opcji “Nie znam rozmiaru”, w takim wypadku Klientowi wysłany zostanie bezpłatny plastikowy krążek umożliwiający sprawdzenie właściwego rozmiaru. 

11.  Klient ma możliwość bardziej szczegółowego, niż opisany w ust. 9 powyżej sposób, skonfigurowania produktu za pomocą konfiguratora 3D dostępnego na stronie Sklepu internetowego. W ramach tego procesu Klient może własnoręcznie wpisać słowa, które mają pojawić się na produkcie lub przesłać nagranie głosowe, które za pomocą znaków graficznych zostanie przeniesione na obrączkę.

12.  Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka towarów, zapoznania się z całkowitą ceną zamówienia oraz dodania kodów rabatowych.

13.  Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do kasy, klikając odpowiednie przyciski.

14.  Po przejściu do kasy Klient zostaje przekierowany do ekranu, na którym poproszony zostanie o uzupełnienie niezbędnych danych.W kolejnym kroku Klient zostanie poproszony do przejścia dalej i wskazania sposobu dostawy oraz wyboru formy płatności Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na kontakt ze strony Sprzedawcy, w tym kontakt telefoniczny, w celach związanych z realizacją zamówienia.

15.  Klient nie posiadający Konta przechodzi do wskazania adresów, w tym adresu dla dostawy zamówienia.

16.  Dostawy zamówień dokonywane są:

1)      przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z regulaminami świadczenia usług na jakich dany przewoźnik realizuje dostawę dostępna jest na stronach www.classicatouch.com. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Wysyłka zamówień odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, dla których Sprzedawca wskazał i określił odrębny koszt dostawy. Sprzedawca, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać zamówienie także do innych krajów.

2)      w formie odbioru osobistego w jednym z salonów Sprzedawcy na terytorium rzeczypospolitej Polskiej.

17.  W razie zamówienia kilku towarów koszt przesyłki naliczany jest jak dla zamówienia jednego towaru.

18.  Klient może wybrać następujące systemy płatności:

1)    płatność kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 – w tym wypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayU oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf

2)    przelew tradycyjny na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.

19.  Z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej, Klient, co do zasady, ma obowiązek uregulowania całej należności za zamówienie bezpośrednio w procesie składania zamówień w sposób określony w ust. 16 niniejszego paragrafu. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Towar nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

20.  Klient ma możliwość zapłaty w dniu składania zamówienia zadatku w wysokości 10% ceny bądź całości kwoty. W przypadku wyboru zadatku 10% pozostałą część Klient zobowiązany jest uiścić przed wysyłką zamówienia.

a)     na przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej aktywny adres e-mail z numerem konta bankowego do wpłaty.

b)    w dniu odbioru zamówienia osobiście w jednym z salonów Sprzedawcy, w zależności o wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru. 

21.  Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto obejmujące cenę za towar oraz ewentualne koszty dostawy, Klient składa zamówienie klikając przycisk opatrzony słowami „Potwierdzam zakup i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.

22.  Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest potwierdzić – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa – że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Klient ma możliwość ściągnięcia Regulaminu i zapisania go na swoim komputerze.

23.  Przesłanie Sprzedawcy zamówienia stanowi złożenie mu oferty zawarcia Umowy.

24.  Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego złożenia na wskazany przez Klienta e-mail.

25.  Następnie Sprzedawca przesyła do Klienta wiadomość email z informacją o wysyłce zamówienia. Informacja o wysyłce zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

26.  Czas realizacji zamówienia tj. wysyłki przedmiotu zamówienia jest każdorazowo wskazaywany w procesie zakupowy. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. W przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.

27.  W przypadku niemożności realizacji zamówienia z powodu np. niedostępności przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

28.  Klient, przed odebraniem przesyłki od kuriera, powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient ma prawo w obecności kuriera sporządzić protokół oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym.

29.  Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. 

30.  Klient, oświadczając, że zapoznał się z Regulaminem, udziela Sprzedawcy akceptacji – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez Sprzedawcę w stosunku do Klienta faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Klientowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przez Klienta w procesie zakupowym lub w procesie Rejestracji.

§7 - Odstąpienie od Umowy, zwroty

1.          Niniejszy paragraf dotyczy Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta 

2.     Biorąc pod uwagę, że towary zamawiane przez Klientów są towarami nieprefabrykowany, wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta, nie przysługuje, natomiast Sprzedawca umożliwia Klientom dokonanie zwrotu towaru bez podawania przyczyn na zasadach opisanych poniżej. 

3.     Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego wydania.

a)      Zwrot towaru dotyczy: obrączek klasycznych personalizowanych jak również ozdobnych oraz pierścionków zaręczynowych zakupionych w sklepie internetowym classicatouch.com które posiadają grawer, personalizację opakowania.

b)      w przypadku zamówień obejmujących więcej niż jeden towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych towarów. Jeżeli Towar został sprzedawany jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

c)      Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 100 dni od daty jego wydania.

a) Zwrot towaru dotyczy: obrączek klasycznych niepersonalizowanych oraz pierścionków zaręczynowych zakupionych w sklepie internetowym classicatouch.com które nie posiadają graweru oraz personalizacji opakowania.

4.     Do dochowania 100-dniowego terminu oraz 14-dniowego terminu, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 723 505 505.

5.     W przypadku odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą.

6.     Zwracany towar musi być w postaci nienaruszonej, zapakowany w oryginalne opakowanie, nieposiadający oznak użytkowania z dołączoną metką oraz dowodem zakupu.

7.     Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towary objęte Umową, której dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany towar należy wysłać na adres: Jubiler Niewęgłowski, ul. Bukowa 17, 21-100 Lubartów. Do dochowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Procedurę zwrotu znacznie przyśpieszy, jeśli towar zostanie przesłany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, dotyczącą możliwości wstrzymania się przez Sprzedawcę ze zwrotem kwoty w określonych w tym ustępie przypadkach.

8.      Klient po zgłoszeniu chęci zwrotu, dokonuje zwrotu towaru w dowolnym punkcie stacjonarnym marki Classica bądź na własny koszt.

a)      Koszt wysyłki do 14 dni po zakupie zostaje po stronie Sprzedawcy, po tym czasie koszt pokrywa Klient.

9.     Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem 

10.  Po otrzymaniu zawrotu, zwrócony towar oceniany jest przez dział jakości, który ma  potwierdzić brak śladów użytkowania

11.  Po pozytywnym rozpatrzeniu, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych, od dnia doręczenia towaru w takiej samej formie jak została dokonana płatności z tytułu zakupu.

12.  W przypadku widocznych śladów użytkowania, zwrot należności wyniesie maksymalnie 30% wartości zamówienia produktu, kiedy produkt objęty jest czasem możliwości zwrotu.

a)   W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Towaru z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu

13.  Zwroty do transakcji wykonywanych za pośrednictwem „rat PayU” są możliwe do 14 dni, licząc je od dnia zawarcia umowy.

14. Brak możliwości zwrotu

a) Produkty indywidualne realizowane na specjalne zamówienie klienta, które są dostosowane do jego osobistych potrzeb lub preferencji (np. produkty poddawane projektowi według wskazówek klienta), nie podlegają zwrotowi.

b) Takie produkty są wykonywane na specjalne zamówienie klienta i nie mogą być zwracane, chyba że są one uszkodzone lub całkowicie niezgodne z zamówieniem.

§8 – Reklamacja

1.     Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towary zgodne z Umową.

2.     Towar jest niezgodny z Umową, gdy niezgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

1)    opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2)    przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3.     Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1)    nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)    występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a)     nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b)    przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)     publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3)    być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

4)    być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4.     Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

5.     Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.

6.     Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.

7.     Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedawca. 

8.     Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta towar na swój koszt.

9.     Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

10.  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

1)    Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5;

2)    Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 7-8;

3)    brak zgodności towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową;

4)    brak zgodności towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 - 9;

5)    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

11.  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową.

12.  Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.

13.  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności towaru z Umową jest nieistotny.

14.  Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową.

15.  W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

16.  Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17.  Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z Umową należy składać w terminach ustawowo przewidzianych,  na adres mailowy:  [email protected]. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej do zgłoszenia reklamacyjnego dokonywanego za pomocą poczty elektronicznej należy załączyć zdjęcia niezgodnego z Umową towaru, a w przypadku wysyłki reklamowanego towaru, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu, dobrze jeśli dołączony zostanie dowód zakupu i wydrukowane oraz wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (zawierające wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie niezgodności z Umową, przyczyn reklamacji). W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego tutaj.  

18.  W przypadku, gdy podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

19.  Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeśli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał on reklamację.

20.  O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.

§9 – Gwarancja

1.       Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego objęte są wieczystą gwarancją. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta płynących z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2.       Gwarantem jest Sprzedawca.

3.       Określenie „wieczysta” dotyczy okresu w którym wyroby jubilerskie istnieją w pierwotnej formie, tj. w formie w jakiej zostały nabyte w Sklepie internetowym. Jakiekolwiek modyfikacje formy u innego jubilera powodują utratę gwarancji.

4.       W celu skorzystania z gwarancji Klient zobowiązany jest przedstawić certyfikatem jakości, który jest dołączony do każdego wyrobu.

5.       Gwarancja obejmuje wady diamentów w postaci rozdrobnienia, ułamania oraz utrącenia, tylko w przypadku oryginalnego położenia kamienia

a)     gwarancja obejmuje wady kamieni, tylko w przypadku kiedy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne.

6.       Gwarancja nie obejmuje sytuacji związanych z kradzieżą, zniknięciem lub utratą diamentu, a także jego celowym uszkodzeniem.

7.       Wykonywanie jakichkolwiek prac przy biżuterii z wyłączeniem napraw w serwisie jubilerskim Sprzedawcy, powoduje utratę gwarancji.

8.       Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktów. Ścieralność matów oraz fakturek nie jest podstawą do korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

9.       Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca poddaje biżuterię ekspertyzie jeśli konieczne jest zbadanie towaru. Sprzedawca przyśle kuriera. Koszt kuriera ponosi Sprzedawca, chyba że gwarancja okaże się niezasadna, koszt pokrywa Klient. Termin rozpoznania gwarancji wynosi do 14 dni roboczych.

§10 - Własność intelektualna

1.     Oznaczenia marki Sprzedawcy, w tym Classica Touch i Classica stanowią zastrzeżone znak towarowe. Korzystanie z nich możliwe jest jedynie za uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.

2.     Materiały znajdujące się w Sklepie, w tym przede wszystkim zdjęcia,  podlegają ochronie autorskoprawnej. Korzystanie z nich możliwe jest jedynie za uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.

§11 – Newsletter

1.     Klient, może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail również w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę do wysyłania Klientowi informacji handlowych (dalej: „Newsletter”) dotyczących działalności, w tym towarów, Sprzedawcy.

2.     Zawarcie umowy o świadczenie usługi newslettera następuje z chwilą potwierdzenia przez Klienta subskrypcji do newslettera, za pośrednictwem linku znajdującego się w e-mailu otrzymanym przez Klienta po podaniu swojego imienia i e-maila w odpowiednim miejscu w Sklepie, lub poprzez zaznaczenie checkboxa dotyczącego zapisu do newslettera w ramach Konta.

3.     Wiadomość wysłana pocztą elektroniczną w ramach usługi newslettera zawiera:

1) dane Sprzedawcy jako nadawcy newslettera, 2) wskazanie tematu określającego treść newslettera, 3) informację handlową, 4) informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania newslettera.

4.     Usługa newslettera świadczona będzie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony link znajdujący się pod treścią wiadomości newslettera lub poprzez odznaczenie checkboxa  dotyczącego zgody na otrzymywanie informacji handlowych w ramach Konta.

§12 – Czat

1.     W celu uzyskania wsparcia i pomocy przy składaniu lub realizacji zamówień, Klient ma możliwość skorzystania z funkcji tzw. czatu (dalej: Czat) czyli rozmowy z osobami z działu obsługi Klienta odpowiadającymi na pytania Klientów m.in. odnośnie zamówień.

2.     Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z Czatu  następuje z chwilą skorzystania przez Klienta z Czatu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Klienta z Czatu.

3.     Za pośrednictwem Czatu Klient nie ma możliwości złożenia zamówienia, utworzenia Konta ani zapisania się do Newslettera.

4.     W ramach korzystania z usługi Czatu zabronione jest dostarczanie i przekazywanie treści o charakterze bezprawnym.

5.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że funkcjonowanie Czatu oparte jest o usługi dostarczane przez Text, Inc. with its principal office: 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, United States of America, właściciela marki LiveChat (dalej jako „LiveChat”). Usługi świadczone przez LiveChat w ramach Czatu mogą wiązać się z przekazywaniem przez Klienta podczas korzystania z Czatu swoich danych osobowych bezpośrednio do LiveChat jako odrębnego administratora danych. W takim wypadku przetwarzanie danych osobowych Klienta w ramach korzystania z usług dostarczanych przez LiveChat odbywa się na zasadach określanych przez LiveChat, w tym w szczególności wskazanych w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/?a=VPsUDBx-cG.

§13 – Postanowienia końcowe

1.     Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy, a jego treść dostępna jest nieodpłatnie na stronie Sklepu i może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Sklepu.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku między innymi zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom.

3.     Z zastrzeżeniem ust. 4, Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie Sklepu.

4.     Klientów posiadających Konta lub zapisanych do Newslettera, o zamiennie Regulaminu, Sprzedawca poinformuje za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa wersja regulaminu wiąże tych Klientów, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie zmian. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

5.     Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.     W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą z Klientami niebędącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumentów.

7.     Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej  oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

●        http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

●        http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

●        http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

8.     Postanowienia Regulaminu, w tym wybór prawa właściwego wskazany w ust. 7 powyżej, nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumentów, w tym tych obowiązujących na terenie kraju, w którym Klient ma swoje miejsce zamieszkania a przepisy tam obowiązujące są korzystniejsze dla Klienta niż przepisy prawa polskiego.

9.     Regulamin Sklepu obowiązuje od dnia 10.04.2024., przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 10.04.2024r.